Administracyjne

Retour Mise à jour : 23-05-2013 | Réf : 6 | 338482

 

 • Dla kandydatów pochodzących z unii europejskiej posiadających obywatelstwo kraju należącego do strefy SCHENGEN, należy być w posiadaniu ważnego dowodu osobistego lub paszport.
 • Dla kandydatów nienależących do strefy SCHENGEN, należy być koniecznie w posiadaniu jedynie paszportu
 • Żadne świadectwo szkolne ani dyplom nie są wymagane
 • Posiadać zdolność czytania i pisania w swoim języku ojczystym
 • Być w wieku powyżej lat 17 i pól nie więcej niż 39 i pól w dniu stawienia się w punkcie informacyjnym
 • Posiadać wszystkie dokumenty administracyjne, które mogą być potrzebne

(użyteczne)  np. : karta pobytu, fotokopia książeczki rodzinnej, akt ślubu, orzeczenie o rozwodzie, akt urodzenia itp.)

 

WAŻNE

Aby ułatwić sobie niektóre postępowania administracyjne dobrze jest być w posiadaniu następujących dokumentów :

 

Kandydat francuski

 • Całkowity odpis aktu urodzenia z datą wydania poniżej 6 miesięcy
 • Atestacja z JAPD ( zajęcia z przygotowania wojskowego)
 • ESS dla kandydatów, którzy służyli już w armii francuskiej

Kandydat obcokrajowiec

 • Całkowity odpis aktu urodzenia z datą wydania mniejszą niż 6 miesięcy (najlepiej wielojęzyczny)

 

KANDYDACI W WIEKU PONIŻEJ 18 LAT POWINNI DOSTARCZYĆ RÓWNIEŻ DODATKOWO :

 • « zgodę rodzicielską » napisaną i podpisaną odręcznie przez obojga rodziców lub przedstawicieli prawnych
 • « zgoda rodzicielska » musi być podpisana i potwierdzona za zgodność przez kompetentne władze ( przedstawiciel urzędu stanu cywilnego, policję, żandarmerię, ambasadę lub konsulat dla obcokrajowców)
 • Dostarczyć fotokopię dowodów tożsamości obojga rodziców (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kompetentne władze)
 • Jeżeli jeden lub oboje rodziców nie żyja, dostarczyć dokument potwierdzający fakt ( akt zgonu)
 • Dla nieletnich kandydatów obcokrajowców wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez francuskiego tłumacza przysięgłego
 • Jeżeli nieletni jest bez władzy prawnej rodziców musi dostarczyć dokument potwierdzający.

STREFA SCHENGEN ( na dzień 1 stycznia 2013) :

 • Niemcy-Austia-Belgia-Dania-Hiszpania-Estonia-Finlandia-Francja-Grecja-Wegry-Wlochy-Lotwa-Lichtensztain-Litwa-Luksemburg-Malta-Holandia-Polska-Portugalia-Czechy-Slowacja-Slowenia-Szwecja
 • Kraje wkrótce w strefie Schengen : Rumunia i Bułgaria. Posiadanie paszportu przez kandydatów z tych 2 krajów jest obowiązkowe.
 • Kraje stowarzyszone, których wystarczy prezentacja dowodu osobistego : Irlandia-Islandia-Norwegia-Anglia-Szwajcaria

imp


Pu³ki Legii Cudzoziemskiej

1e Régiment étranger

1er RE

1e Régiment étranger de cavalerie

1er REC

1e Régiment étranger de génie

1er REG

2e Régiment étranger de génie

2e REG

2e Régiment étranger d'infanterie

2e REI

2e Régiment étranger de parachutistes

2e REP

3e Régiment étranger d'infanterie

3e REI

4e Régiment étranger

4e RE

13e Demi-brigade de Légion étrangère

13e DBLE

Détachement de la Légion étrangère à Mayotte

DLEM

Groupement de recrutement de la Légion étrangère

GRLE

Commandement de la Légion étrangère

COMLE

Autres services

Musique Légion étragère

MLE

Maison du légionnaire à Auriol

AURIOL

Institution des Invalides de la Légion étrangère

IILE

Société des amis du musée de la Légion étrangère

MUSEE-SAMLE

Kepi blanc

KEPI BLANC

 ATHLEG

ATHLEG

Contact

Présent sur
La Légion sur Youtube La Légion sur Dailymotion

Képi blanc